Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities

De volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden:

 1. BPK B.V.: de organisatie welke verantwoordelijk is voor het beheer van de applicatie Qaasaa.
 2. Klant: iedere particuliere of professionele persoon die diensten afneemt van Qaasaa, evenals iedereen die in naam en voor rekening van een rechtspersoon optreedt.
 3. Qaasaa: de merknaam van een online applicatie welke integratie biedt aan verschillende bedrijfsprocessen met het oog op een efficiëntere bedrijfsadministratie van haar klanten.
 4. Diensten: de online diensten (‘modules’) binnen de applicatie Qaasaa.

Artikel 2: Identiteit

BPK B.V., eigenaar van de online applicatie met de merknaam Qaasaa, is bereikbaar via de

volgende gegevens:

 • Telefonisch: ​​+31 6 4100 0316
 • Per e-mail: info@Qaasaa.com
 • Bezoekadres: Maaskade 111B, 3071NJ, Rotterdam (Nederland)

De online applicatie Qaasaa bestaat uit onder andere de volgende modules:

 • CRM;
 • Objecten;
 • Contacten;
 • Inspecties;
 • Financieel;
 • Communicatie;
 • Tickets;
 • Instellingen

Qaasaa bezit het recht, om welke reden dan ook, de aanbieding en samenstelling van haar diensten aan te passen wanneer zij hiertoe beslist. In ieder geval houdt zij eraan om de klant hiervan binnen redelijke termijn voorafgaandelijk op de hoogtte te brengen via een vermelding op haar website of via de Qaasaa communicatie naar bestaande klanten toe.

De diensten van Qaasaa, zoals beschreven op de website of gecommuniceerd vanuit Qaasaa zoals vermeld in artikel 19, zijn beschikbaar op basis van de vermelde informatie. De klant beschikt echter over het recht om gebruik te maken van een proef-account en kan ten alle tijden extra informatie inwinnen over de diensten. De klant verklaart dan ook pre-contractueel voldoende te zijn ingelicht over de diensten van Qaasaa.

Artikel 3: Toepassingsgebied

Door bestelling van de diensten van Qaasaa (inclusief inschrijving van een proef-account) erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de websites van Qaasaa, met het adres https://www.Qaasaa.com, hierna te noemen ‘websites’. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Indien Qaasaa nalaat de strikte toepassing te eisen van een van de bepalingen van deze voorwaarden, kan dit niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van deze rechten.

Qaasaa behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen door een aanpassing door te voeren op haar websites. Dergelijke aanpassingen zullen op redelijke termijn voorafgaandelijk aangekondigd worden door Qaasaa op haar websites, alsook via de Qaasaa communicatie aan de reeds bestaande klanten, conform artikel 19.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen Qaasaa en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling.

Artikel 4: Klanten

Iedere private klant wordt verondersteld minstens 18 jaar oud te zijn.

Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-klant worden verleend krachtens de Nederlandse wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

Artikel 5: Offerte

Offertes door Qaasaa uitgebracht zijn geheel vrijblijvend en te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant.

Offertes zijn geldig voor de specifieke opdracht(en) waarop deze betrekking hebben en gelden dus niet automatisch voor volgende gelijkwaardige opdrachten welke op een ander tijdstip worden uitgevoerd. Uitgebrachte offerte omvatten enkel de diensten die hier specifiek in vermeld worden.

Online en offline promoties zoals display websites, advertenties, folders en catalogi uitgaande Qaasaa, van welke aard dan ook waar prijsvermeldingen of overige vermelding tot de diensten in worden beschreven, zullen niet beschouwd worden als een offerte.

Artikel 6: Totstandkoming overeenkomst

Er is pas sprake van een juridische en definitieve overeenkomst wanneer er een bestelling wordt geplaatst door de klant:

 • Via de websites;
 • Of telefonisch.

Een bestelling wordt definitief op voorwaarde dat deze bestelling gevolgd wordt door een e-mail van Qaasaa aan de klant waarbij deze een gebruikersaccount wordt verstrekt ter activatie (verder toegelicht in artikel 6). Een uitzondering op het voorgaande geldt wanneer de klant voorafgaandelijk gebruik heeft gemaakt van de demo-versie en aldus reeds een gebruikersaccount werd verstrekt (zoals toegelicht in artikel 9).

Een geldige bestelling veronderstelt minstens de opgave van volgende informatie door de klant:

 • Identiteitsgegevens van de private of rechtspersoon met geldig e-mailadres;
 • Gewenste module van de diensten (conform artikel 10);
 • Facturatie gewenst op maand of jaarbasis.

Vooraleer over te gaan tot toekenning van een gebruikersaccount, bezit Qaasaa het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, zoals maar niet beperkt tot onderzoek van diens kredietwaardigheid.

De gegevens die een klant opgeeft voor het bekomen van een gebruikersaccount dienen in ieder geval accuraat, waarachtig, up-to-date en volledig te zijn.

Bij gebrek aan correcte medewerking van de klant dienaangaande, of bij twijfels van Qaasaa omtrent de identiteit of toelaatbaarheid van de activiteiten van de klant, behoudt Qaasaa zich het recht voor om de uitvoering van de bestelling, door toekenning van een gebruikersaccount, te weigeren.

Ook bestellingen waaruit blijkt dat de klant de intentie heeft om de diensten zelf weder te verkopen, is Qaasaa gerechtigd te weigeren. Een weigering tot toekenning van een gebruikersaccount (en dus tot contracteren) door Qaasaa geeft in geen geval aanleiding tot enige schadeloosstelling.

Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst na toekenning van de gebruikersaccount, worden slechts als geldig beschouwd na schriftelijk akkoord van of uitvoering door Qaasaa.

Artikel 7: Gebruikersaccount/login

Wanneer Qaasaa een geldige bestelling door de klant aanvaard leidt dit tot de activatie van een gebruikersaccount. De klant ontvangt een gebruikersaccount en bijbehorende inloggegevens, waardoor de klant toegang krijgt tot de diensten van Qaasaa.

Toegang tot de diensten impliceert een recht op gebruik van de diensten ten gunste van – maar tegen betaling door – de klant. In geen geval impliceert dit enige eigendomsoverdracht van de diensten door Qaasaa aan de klant.

Een gebruikersaccount bevat de locatie en inloggegevens waarmee de klant toegang wordt geboden tot de diensten.

Logingegevens behoren slechts toe tot één persoon, deze mogen dan ook niet gedeeld worden met meerdere personen. Per login dient iedere gebruiker van de klant een uniek wachtwoord in te stellen, dat tot diens persoonlijke informatie behoort.

Iedere klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van diens logingegevens, zoals maar niet beperkt tot de gebruikersnaam en het paswoord. De klant wordt verondersteld deze informatie niet over te dragen aan een derde partij en ieder ongeautoriseerd gebruik onmiddellijk te melden aan Qaasaa. Ieder verlies of misbruik van de persoonlijke gegevens verbonden aan de gebruikersaccount en de daarbij horende logins zal dan ook niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Qaasaa.

Artikel 8: Duur en opzegging

Een overeenkomst voor het gebruik van de diensten van Qaasaa wordt voor onbepaalde duur gesloten. De verderzetting van deze overeenkomst is afhankelijk van voorafbetaling door de klant voor de overeengekomen periode (maand of jaar). Er wordt dus door Qaasaa een principe van abonnement gehanteerd.

Opzegging door de klant kan op ieder moment en om welke reden dan ook, mits verzending van een e-mail aan Qaasaa (info@Qaasaa.com). Qaasaa houdt eraan om binnen de vijf (5) werkdagen na datum van deze email uitwerking te verlenen aan deze beëindiging en de gebruikersaccount(s) van de klant te deactiveren. In ieder geval dient opzegging door de klant plaats te vinden alvorens Qaasaa is overgegaan tot facturatie in kader van de voorafbetaling van de aankomende overeengekomen periode. Indien de opzegging plaatsvindt nadat Qaasaa reeds is overgegaan tot facturatie, wordt de klant verondersteld deze factuur tijdig te betalen, ook wanneer de klant geen verder gebruik van de overeenkomst wilt maken.

Wanneer de klant niet akkoord gaat met een wijziging van het aanbod of de samenstelling van de diensten van Qaasaa (zoals beschreven in artikel 2), een wijziging van de algemene voorwaarden door Qaasaa (zoals beschreven in artikel 3) of een aangekondigde prijsaanpassing door Qaasaa kan hij deze ten allen tijde de overeenkomst beëindigen. In geen geval biedt dit de klant evenwel een bijkomende eis tot schadevergoeding ten laste van Qaasaa.

Artikel 9: Levering

De diensten van Qaasaa hebben de vorm van ‘software as a service’. Het communiceren van de gebruikersaccount(s) aan de klant zal worden beschouwd als oplevering van de diensten. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de diensten staat dit gelijk aan de aanvaarding hiervan.

Diensten van Qaasaa worden uitgevoerd door de klant op een desktop, laptop, tablet, mobiele telefoon of andersoortig apparaat met een internetverbinding en een moderne webbrowser maar niet beperkt tot de meest recente versie van Google Chrome, Microsoft Internet Explorer of Mozilla Firefox. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een verouderde webbrowser is het mogelijk dat de klant niet alle functies van de diensten kan gebruiken of dat deze functies niet optimaal zullen functioneren.

Artikel 10: Demo-account

Iedere potentiële klant heeft de mogelijkheid om voorafgaande aan de afsluiting van een overeenkomst een proef-versie van de diensten af te nemen gedurende een periode van 14 kalenderdagen. Hierbij wordt er een online registratie door de gebruiker vereist maar is in alle gevallen kosteloos. Na afloop van de gestelde termijn komt de proef-versie ten einde zonder dat hier een actie is gewenst van de gebruiker.

Wanneer de klant naderhand of voor afloop van de periode een bestelling wilt plaatsen voor de diensten, dienen de voorwaarden zoals in artikel 6 te worden nageleefd.

Artikel 11: Prijs

Een basispakket van de diensten bevat volgende onderdelen, en dit tegen een bepaalde prijs per maand:

 • CRM;
 • Objecten;
 • Contacten;
 • Inspecties;
 • Financieel;
 • Communicatie;
 • Tickets;
 • Instellingen

De prijzen voor de diensten van Qaasaa worden vermeld op de websites en zijn uitgedrukt in euro, de prijzen zijn exclusief BTW. De diensten worden aangerekend aan de prijs zoals vermeld op de websites wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen.

Qaasaa kan niet garanderen om de prijzen zoals vermeld op de websites voor een bepaalde termijn te zullen aanhouden, aangezien dit afhankelijk is van de marktstructuur.

Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/diensten, sociale premies en overheidslasten, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is Qaasaa in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen wanneer zij hiertoe wenst te beslissen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen. De nieuwe prijsstructuur zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding ervan via de Qaasaa communicatie worden ter kennis gebracht aan de bestaande klanten (conform artikel 19) en worden aangekondigd op de website.

Artikel 12: Facturatie

Betaling van het abonnement geschiedt achteraf op jaarlijkse basis of maandelijkse basis per factuur met een betalingstermijn van 14 dagen of wanneer hiervoor toestemming wordt gegeven op basis van automatisch incasso via de ABN Amro. Qaasaa heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.

Wanneer een klant de diensten van Qaasaa opzegt zullen reeds betaalde gelden aan Qaasaa definitief verworven blijven en niet het voorwerp uitmaken van terugbetaling.

Door het bestellen/afnemen van de diensten, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Qaasaa, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

De factuur zal verzonden worden naar de bestemming die de klant heeft opgegeven bij diens bestelling. De klant houdt eraan om Qaasaa tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen dienaangaande.

Artikel 13: Betaling

Qaasaa hanteert een betaaltermijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van iedere factuur.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 12% van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Qaasaa om een hogere schadevergoeding te eisen. Bovendien behoudt Qaasaa zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk op te schorten tot wanneer zij de effectieve betaling van de klant heeft ontvangen.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

Artikel 14: Annulering

Qaasaa behoudt zich het recht voor om bij annulering van een bestelling, zelfs gedeeltelijk, maar in ieder geval voorafgaandelijk aan de levering van de diensten (conform artikel 8) aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van Qaasaa op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kan bewijzen.

Artikel 15: Beëindigingsmogelijkheden door Qaasaa

Gezien de overeenkomst van onbepaalde duur is, bezit Qaasaa het recht om de overeenkomst te beëindigen ten aanzien van de klant – door deactivatie van diens gebruikersaccount – wanneer zij hiertoe een objectieve noodzaak ziet.

Onder objectieve noodzaak is begrepen, zonder beperkt te zijn tot:

 • Indien Qaasaa tijdens de overeenkomst redenen heeft om te veronderstellen dat de gegevens van de klant vals, inaccuraat of verouderd zijn;
 • In het geval Qaasaa ontdekt of substantiële vermoedens heeft dat de klant haar diensten gebruikt voor ongeautoriseerde doeleinden;
 • Bij vermoedens van schending van huidige algemene voorwaarden door de klant;
 • In het geval Qaasaa ontdekt dat de overeenkomst met de klant is gebaseerd op foutieve informatie van de klant of wanneer Qaasaa vermoedt dat de klant een product van Qaasaa aankoopt omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen beschouwd worden;
 • Indien de klant in gebreke blijft om zijn uitstaande facturen aan Qaasaa tijdig of volledig te betalen;
 • In het geval van een dreigend faillissement van de professionele klant.

Na deactivatie is Qaasaa gerechtigd om de klant definitief de toekomstige toegang te ontzeggen tot de diensten, dan wel de deactivatie opnieuw ongedaan te maken na onderhandeling met de klant.

In elk van deze gevallen is Qaasaa gerechtigd een schadevergoeding te eisen voor de schade die zij hierdoor heeft opgelopen.

Qaasaa houdt eraan om de klant te verwittigen van de deactivatie per e-mail minstens 5 kalenderdagen alvorens de beëindiging uitwerking zal vinden.

Bij deactivatie tijdens de looptijd van een periode (maand of jaar) waarvoor Qaasaa reeds voorafgaande betaling heeft ontvangen van de klant, houdt zij eraan deze betaling pro rata terug te betalen aan de klant binnen de 14 kalenderdagen na effectieve stopzetting van de diensten.

Artikel 16: Confidentialiteit

Input Data: Alle data die wordt ingegeven door de klant bij gebruik van de diensten (hierna “input data”), zullen naar best vermogen en met de nodige zorg confidentieel worden behandeld door Qaasaa.

Qaasaa zal zich louter beperken tot het analyseren van het gebruikersgedrag van haar klanten met het oog op verbetering van haar diensten. Een lijst met medewerkers die toegang hebben tot de input data kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar info@Qaasaa.com. Enkel wanneer de klant hiertoe uitdrukkelijk verzoekt in het kader van de helpdesk (conform artikel 17), zal Qaasaa eventueel andere werknemers uitzonderlijk toegang verlenen tot de input data met het oog op een snelle en gerichte oplossing van het probleem van de klant.

Qaasaa fungeert als facilitator voor de verwerking van de input data van de klant, en dient dan ook als loutere verwerker te worden beschouwd. De klant is en blijft de eindverantwoordelijke van diens verwerkte input data en de inhoud daarvan. De verwerking via Qaasaa mag plaatsvinden waar dan ook ter wereld, en middels de technieken die zij daartoe zelf voldoende acht.

Iedere klant is verplicht om zelf de nodige confidentialiteit toe te kennen aan haar input data, en toe zien dat dit tevens wordt nageleefd door derden aan wie zij de toegang verleent tot haar gebruikersaccount. Zo dient een klant zich ervan bewust te zijn dat hij bij het overmaken van zijn “API-key” aan een derde partij, hij deze derde partij volledige toegang geeft tot diens gebruikersaccount, logins en input data.

Qaasaa kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van of onjuist gebruik van de input data van haar klanten, behalve wanneer dit louter en alleen te wijten is aan haar fout.

Qaasaa zal enkel overgaan tot het verlenen van toegang in de input data van haar klant aan derden, wanneer zij hiertoe rechtsgeldig wordt verzocht (bijvoorbeeld: in kader van een juridisch onderzoek of wanneer zij hiertoe bij vonnis wordt verplicht). Elke kost of schade dat dergelijke toegang met zich meebrengt ten laste van Qaasaa, zal worden gedragen door de klant.

Samenwerking: Alle informatie (zoals maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, klantenlijsten of gegevens over loonlijsten) die tussen Qaasaa en een (potentiële) klant wordt uitgewisseld voorafgaand aan een samenwerking tussen partijen tot onderzoek van de mogelijkheden van een eventuele samenwerking, zal door elk van de ontvangende partijen als confidentieel worden behandeld. Dezelfde verplichting geldt voor alle informatie die tijdens de samenwerking tussen partijen wordt uitgewisseld. Deze confidentialiteitsverplichting heeft evenwel in geen geval tot gevolg dat ideeën besproken tussen partijen die kunnen dienen tot verbetering of uitbreiding van de diensten van Qaasaa, niet achteraf door en in naam van Qaasaa mogen worden uitgewerkt en vervolgens gecommercialiseerd.

De ontvangende partij mag deze confidentiële informatie uitsluitend bekend maken aan haar werknemers voor zover deze daarvan kennis dienen te hebben voor het realiseren van een eventuele samenwerking.

Ieder van de ontvangende partijen zijn gehouden tot een eeuwigdurende geheimhouding, tenzij wanneer de verstrekte informatie openbaar bekend is geworden buiten toedoen of nalaten van de ontvangende partij, of wanneer de ontvangende partij juridisch verplicht is tot bekendmaking.

Elk van de ontvangende partijen verplicht zich om de informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen of toe te passen voor enige ander doel dan het onderzoeken van een eventuele samenwerking tussen partijen.

Geen van de ontvangende partijen zal een aanvraag indienen tot intellectuele eigendomsbescherming, waar ook ter wereld, met betrekking tot de aan hem verstrekte informatie en zal ook niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verstrekkende partij.

Indien een van de ontvangende partijen de verplichtingen van artikel 15.2 nalaat na te komen, zal door dit enkel feit per gebeurtenis een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd zijn van €500,00 ten gunste van de verstrekkende partij, onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Artikel 17: Gevolgen deactivatie

Indien de overeenkomst tussen Qaasaa en de klant wordt beëindigd ingevolge een opzegging door de klant is de klant ertoe gehouden om voorafgaand aan diens opzegging en op eigen initiatief zijn ingegeven input data te exporteren via de beschikbare export tools.

Indien de overeenkomst tussen Qaasaa en de klant wordt beëindigd door toedoen van Qaasaa dient de klant – binnen de periode die Qaasaa heeft meegedeeld bij kennisgeving van de beëindiging zijn input-data te exporteren via de beschikbare export tools.

Indien de klant de bepalingen van dit artikel niet naleeft, behoudt Qaasaa zich het recht voor om deze inputdata te bewaren op grond waarvan zij deze naar best behoren met nodige confidentialiteit zal behandelen en niet openbaar zal maken. Evenwel bezit Qaasaa in dergelijk geval het recht om de input data na verloop van tijd te wissen en de kosten hieraan verbonden door te rekenen aan de klant na afloop van de overeenkomst tussen partijen. Deze kost zal de klant worden aangerekend via een factuur met een betaaltermijn van 10 kalenderdagen.

Artikel 18: Helpdesk en klachten

In het geval de klant vragen heeft of problemen ondervindt aangaande de functionaliteit van de diensten, kan beroep worden gedaan op de helpdesk van Qaasaa. Deze helpdesk wordt gegarandeerd van 9u tot 16.30u op werkdagen (zater-, zon- en feestdagen uitgesloten), en is volledig kosteloos. Deze helpdesk kan telefonisch of per email (info@Qaasaa.com) worden bereikt.

Via haar helpdesk zal Qaasaa de klant naar best vermogen en zo spoedig als mogelijk bijstaan in het zoeken naar een oplossing voor de specifieke vraag van de klant.

De beschikbaarheid van de diensten kan te allen tijde door de klanten online, live en in real-time worden geraadpleegd op de website van Qaasaa. Bij problemen inzake beschikbaarheid van haar diensten, zal Qaasaa binnen de grenzen van het redelijke een oplossing aanbieden. In ieder geval bezit Qaasaa volledige vrijheid om te bepalen wat een gepaste oplossing of tegemoetkoming is naar haar klanten.

Onmiddellijk na de levering van de dienst (conform artikel 8), dient de klant een eerste verificatie uit te voeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft – onder meer – betrekking op: hoeveelheden van de logins, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken van de software, etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 5 kalenderdagen na levering aan Qaasaa over te maken via de helpdesk of e-mail (info@Qaasaa.com), maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan.

Verborgen gebreken dienen door professionele klanten binnen één (1) maand vanaf datum van levering van de diensten, maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan Qaasaa te worden meegedeeld, via de helpdesk of e-mail (info@Qaasaa.com). Dergelijke gebreken hebben – onder meer – betrekking op: fouten in de back-end van de website of programmatuur, database of programmeerfouten, etc. Voor consumenten-klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de diensten. Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de consument-klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de maand na de ontdekking ervan door de consument-klant aan Qaasaa te worden meegedeeld als bepaald in deze paragraaf.

Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de diensten zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct gebruikt heeft.

De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief of onbeveiligd gebruik van de diensten door de klant (bv. geen gebruik van firewall of onvoldoende bescherming tegen virussen).

Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verandering of herstel door de klant zelf of door derden. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

Artikel 19: Qaasaa communicatie

De diensten omvatten communicatie van Qaasaa via e-mail op regelmatige tijdstippen, aangaande dienst gerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven. Te allen tijde beschikt de klant over de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor deze nieuwsbrieven. Gezien deze communicatie wordt beschouwd als inherent deel uitmakend van de dienstverlening kan de klant Qaasaa op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor wijzigingen van welke aard dan ook waarvan de klant normaliter op de hoogte zou zijn gesteld door de communicatie maar geen kennis heeft van gekregen ingevolge diens uitschrijving.

Ondersteuning van klanten

Het e-mailadres zoals doorgegeven door de klant bij contactformulieren en de demo aanvraag zal worden gebruikt voor de daarbij behorende ondersteuning. Door contact op te nemen met Qaasaa geeft de klant te kennen dat het e-mailadres gebruikt mag worden voor opvolging. Wanneer de klant zich aanmeldt voor de software wordt dit e-mailadres tevens gebruikt voor e-mails over software updates, nieuws en tips voor een optimaal gebruik van de software.

Marketing communicatie

Met het aanmelden voor Qaasaa verleent de klant toestemming om het e-mailadres te gebruiken voor e-mails betreffende ondersteuning van de klant en marketing communicatie over software updates, nieuws en informatie over het account.

Wanneer de klant geen e-mails wenst te ontvangen kan de opt-out optie gebruikt worden of kan dit direct gemeld worden via info@Qaasaa.com waarop het e-mailadres zal worden verwijderd uit de marketing communicatie lijst.

Artikel 20: Persoonsgegevens en privacy

Voor een volledig inzicht dient artikel 20 samen met de privacy statement en cookie policy gelezen te worden.

De klant geeft aan Qaasaa de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Qaasaa handelt hierbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Qaasaa aangeboden prestaties en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen Qaasaa en de klant.

De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Qaasaa meer wenst te ontvangen, dient de klant Qaasaa hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

Qaasaa staat in geen geval het gebruik toe van haar diensten voor illegale of onwettige doeleinden, of voor de overdracht van data die illegaal, lasterlijk, inbreuk maakt op iemands privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk is of een inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten. De bestemming van het gebruik van de diensten is de volledige verantwoordelijkheid van de klant. De klant garandeert in geen geval de diensten te gebruiken voor de overdracht van “junk mail”, “spam”, “chain mail”, “phishing” of andere ongewenste massadistributie van e-mail.

Het gebruik van de diensten en (het gedownloade materiaal via het gebruik van de diensten) verloopt op eigen risico van de klant. De klant erkent daarbij uitdrukkelijk dat de diensten door Qaasaa worden geleverd zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Zo geeft Qaasaa geen garanties met betrekking tot deze dienst of de informatie verstrekt door deze diensten.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van vorige paragraaf, garandeert Qaasaa niet dat:

 • De diensten en/of website voortdurend beschikbaar, virusvrij, tijdig of volledig veilig zullen zijn, of;
 • De door de dienst verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is.

De klant is in ieder geval zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computerprogramma of draadloos apparatuur na gebruik van de diensten. Alle vermeldingen op de website zelf met betrekking tot de betrouwbaarheid en de beveiliging van de diensten vormen een loutere beschrijving van de inspanningsverbintenis van Qaasaa. Qaasaa zal aldus te allen tijde optreden naar best vermogen en eigen inzicht. Voor verdere uitleg over de vermeldingen op de website verwijst Qaasaa steeds naar de inhoud van deze voorwaarden.

Een klant wordt geacht geen (confidentiële) informatie/gegevens (vb. een excel sheet met data) te verstrekken aan Qaasaa op welke wijze dan ook of om welke reden dan ook. Indien hier toch wordt van afgeweken door uitdrukkelijk handelen van de klant, erkent deze volledig op eigen risico te handelen. In zulks geval garandeert Qaasaa met betrekking tot de verstrekte informatie niet dezelfde beveiliging en confidentialiteit als zij garandeert met betrekking tot de input data (conform artikel 16).

Qaasaa is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse, speciale of gevolgschade, zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, verlies van winst of verwacht spaargeld, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of enige andere schade veroorzaakt uit het gebruik van de diensten. Deze beperking van aansprakelijkheid is tevens van toepassing nadat Qaasaa uitdrukkelijk werd ingelicht over het potentiële verlies van de klant.

Qaasaa is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Met uitzondering van de vrijwaring door Qaasaa volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van Qaasaa beperkt tot het bedrag waartoe Qaasaa is verzekerd en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

De klant erkent tenslotte dat Qaasaa geen garantie biedt dat de diensten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in Nederland zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de klant door Qaasaa, zodoende Qaasaa niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

Artikel 22: Overmacht/hardship

Indien Qaasaa, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/ gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: inbeslagname, ziekte, oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, schaarste aan diensten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij Qaasaa, hetzij bij één van haar leveranciers.

In het geval van hardship, houdt Qaasaa eraan om de voorwaarden van de overeenkomst te heronderhandelen. In het geval tussen partijen geen akkoord kan worden bereikt, houdt Qaasaa zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de hardship.

Artikel 23: Compensatie

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen Qaasaa en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Qaasaa en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

Artikel 24: Intellectuele rechten

Qaasaa garandeert te beschikken over de nodige licenties of andere intellectueel rechtelijke bescherming voor het aanbieden van haar dienstenassortiment. Evenwel behoudt Qaasaa alle auteursrechten, merkrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte dienstomschrijving, programma’s, concepten, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s en diensten, zodoende de klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qaasaa mag overgaan tot het kopiëren van de diensten of gebruik ervan andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

Artikel 25: Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

Het Nederlandse recht is van toepassing. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Qaasaa haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij Qaasaa hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

Artikel 26: Taal

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met Qaasaa. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de klant toe.

 

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of begin met het gebruiken van Qaasaa, voor 14 dagen gratis. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!

Plan een demo en ontdek de gemakken van Qaasaa.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vul je gegevens in en dan nemen wij contact op voor een afspraak op de door jouw gekozen datum. We laten jouw dan ziet hoe Qaasaa werkt!

Maak nu kennis met Qaasaa en ervaar zelf het gemak.

De eerste 14 dagen gebruik je Qaasaa volledig op onze kosten en mag je gebruik maken van alle functies. Na 14 dagen betaal je een vast bedrag. Geen onverwachte kosten en maandelijks opzegbaar.

Vraag meer informatie aan of plan direct een demo in. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 100% vrijblijvend!